Általános Szerződési Feltételek


Általános adatok, elérhetőség

Szolgáltató: Szekeresné Dr. Zsák Krisztina ügyvéd, székhelye: 1132 Budapest, Visegrádi u. 18A., fs.13.; e-mail: info[kukac]zsakdr.hu; telefonszám: +36 harminc 4259540; a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett egyéni ügyvéd


Az online jogi tanácsadásra, jogi tájékoztatásra szóló szerződés megkötése, feltételei, tartalma

Vevő: az a felnőttkorú természetes személy, aki az online jogi tanácsadásra vagy az információs füzet formájában nyújtott jogi tájékoztatás megvásárlására leadja a megrendelést akár e-mailben, akár a honlapon elérhető üzenetküldő űrlap segítségével a fizetéshez, a számlázáshoz és a füzet átvételéhez szükséges adatok megadásával. Vevő felelős az általa megadott adatok pontosságáért, valóságtartalmáért és helyességéért.

Szolgáltató és Vevő között jogi tájékoztatásra szóló megbízási szerződés jön létre, ami fizetési kötelezettséget keletkeztet, méghozzá a megrendelést tartalmazó e-mailnek Szolgáltató általi kézhezvételével. A szerződés nyelve magyar. A díj csak Forintban fizethető meg a Fizetési feltételek cím alatt megjelölt módokon.
Szolgáltató a jogszabályi kötelezettségét teljesítve már a jelen szerződési feltételekben nyilatkozik, hogy kisadózó.

Az itt szabályozott szolgáltatásra Szolgáltatót sem külön írásbeli megbízási szerződés megkötése, sem ügyfélazonosítási kötelezettség nem terheli. [Üttv. 32. § (1) bek.] Az Üttv. 32.§ és 33. § rendelkezéseiből kifolyólag Szolgáltatót ügynyilvántartási és iratkezelési kötelezettség sem terheli. Az előbbiek értelmében tehát a jelen elektronikusan igénybe venni kívánt vagy igénybe vett szolgáltatás nem kerül nyilvántartásba vételre. Szolgáltató nyilvántartást a Katv. 12.§ rendelkezései szerint vezet a Vevőtől érkezett befizetésről. Iratkezelés a számlázáshoz kapcsolódóan merül fel, Szolgáltató a kiállított számlát Vevőnek elektronikusan megküldi és a számlát a törvényben meghatározott ideig kezeli és őrzi ( ez legalább 8 év az Sztv. 169. § egésze szerint).

A megrendelések leadása csak e-mailen vagy a honlap űrlapja útján lehetséges, a szükséges adatok pontossága érdekében.

Szolgáltató kötelességei:
Az Ászf-t és az adatkezelési tájékoztatót a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően közzétenni, módosítani.

Az online jogi tanácsadásra, jogi tájékoztatásra kézhez vett megrendelést visszaigazolni e-mailben. A visszaigazoló e-mailben:
- szükség esetén Szolgáltató adategyeztetést kezdeményez a szolgáltatás nyújtása és a szerződés teljesítése érdekében.
- Szolgáltató megadja az online jogi tanácsadás, jogi tájékoztatás díjának megfizetéséhez szükséges adatokat.
- Szolgáltató megadja az online jogi tanácsadás igénybevételéhez az elérhetőséget (Skype).
- külön is nyilatkozik arról, hogy kisadózó.


Szolgáltató a fizetendő díjak összegét a honlapján közzéteszi. A díjak teljes díjak, a kiírt díjakon felül a jelen szerződés keretein belül Szolgáltató felé más díj nem merül fel, nem keletkezik.
Ha Vevő a jelen szerződéstől eltérő igénnyel keresi meg Szolgáltatót, arra a jelen szerződés nem vonatkozik, arra egyedileg köt Szolgáltatóval szerződést.

Szolgáltató a díj megfizetését ellenőrzi és a díjról az elektronikus számlát kiállítja. Szolgáltató a Katv. szerinti nyilvántartásba bevezeti a megfizetett vételár kapcsán Vevő nevét, a befizetés sorszámát, a bizonylat sorszámát, a befizetés összegét és időpontját.
Szolgáltató a kiállított elektronikus számlát és az elektronikus tanácsadást megküldi a Vevő által megadott e-mail címre.


Vevő kötelességei:

Elolvasni a jelen Ászf-t és az adatkezelési tájékoztatót.

Vevő köteles a Szolgáltató részére pontos adatokat adni, az online jogi tanácsadás, jogi tájékoztatás díját megfizetni, és az információs füzetet és számlát tartalmazó elektronikus levelet átvenni.

Vevő az online jogi tanácsadás, tájékoztatás díját köteles Szolgáltató részére, legkésőbb a megrendelés megküldését követő 5-ik munkanapig megfizetni a Fizetési feltételek alatt írt módok valamelyikén.

Vevő köteles Szolgáltatóval együttműködni a szerződéses célok elérése, a szerződés teljesítése érdekében.

Vevő – a saját érdekében – az online jogi tanácsadásra köteles felkészülni a Szolgáltató honlapján elérhető útmutató szerint.

Vevő be kell tartsa, hogy az információs füzetet nem másolhatja, nem terjesztheti, nem többszörözheti semmilyen módon. Vevő ha idézni kíván az információs füzetből, akkor előtte köteles Szolgáltató írásbeli hozzájárulását kérni. Vevő ha az információs füzetre vonatkozó tilalmakat megsérti, kötbért köteles fizetni a jogsértés fennállásának idejére napi 15.000.-Ft összegben.

Vevő jogai:
Vevő választhat, hogy online jogi tanácsadást vagy jogi tájékoztatást kér. Vevő választhat a Szolgáltató honlapján közzétett jogi tájékoztatás témái közül.
Vevő megválaszthatja, hogy milyen fizetési módon kívánja a Szolgáltató részére járó díjat megfizetni.
Vevő a megrendelés leadása után, de még a fizetés teljesítése előtt elállhat a szerződéstől.
Vevő az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint jogosult a kezelt személyes adatairól információt kérni, az adatai helyesbítését, módosítását és törlését kérheti.
Vevő azt követően, amikor az információs füzetet tartalmazó levelet a részére Szolgáltató kiküldte, már nem állhat el a szerződéstől.

Szolgáltató és Vevő között a szerződés megszűnik, ha (1) Vevő a díjat megfizette és az online jogi tanácsadást, jogi tájékoztatást, valamint a számlát megkapta, (2) ha Vevő eláll a szerződéstől.


Megrendelés lépései:
1./ Vevő vagy a honlapon elérhető üzenetküldő űrlap segítségével vagy közvetlen e-mail küldésével adja le a megrendelését Szolgáltató részére. A megrendelésnek tartalmaznia kell a Vevő teljes nevét, számlázási címét, azt, hogy Vevő az online jogi tanácsadást vagy melyik információs füzetet kéri, melyik fizetési módot választotta (banki átutalás vagy a SimplePay nyújtotta fizetési lehetőségek valamelyikét), online jogi tanácsadás esetén a Skype elérhetőségét és a részére alkalmas időpontok megjelölését, legalább három időpontot.
2./ Vevő a megrendeléséről visszaigazoló e-mailt kap. Ebben az e-mailben – ha nincs szükség adategyeztetésre, akkor – visszaigazolást kap, hogy mit kér, melyik információs füzetet kéri, az általa választott fizetési módot a fizetés teljesítéséhez szükséges adatokkal (bankszámlaszám vagy fizetési link), és szükség szerint a Szolgáltató Skype elérhetőségét és az alkalmas időpontokat.
3./ Szolgáltató ellenőrzi a díj befizetését és információs füzet esetén megküldi a kért információs füzetet és a számlát, online jogi tanácsadás esetén a Vevővel közösen egyeztetett időpontban a jogi tanácsadást nyújtja.


Fizetési feltételek:
Vevő az online jogi tanácsadás, tájékoztatás díját köteles Szolgáltató részére, legkésőbb a megrendelés megküldését követő 5-ik munkanapig megfizetni. Vevő az alábbi fizetési lehetőségek közül választhat:

1./ Banki átutalás
2./ SimplePay nyújtotta online fizetési megoldások


A nyújtott szolgáltatás jogszabályi háttere röviden és érthetően

Szolgáltató jogi tanácsadás nyújtására jogosult. A Szolgáltatóra vonatkozó szakmai és általános szabályok nem zárják ki azt, hogy Szolgáltató a személyes tanácsadáson kívüli modern online formákban nyújthassa a szolgáltatását.


A nyújtott szolgáltatás minősége

Szolgáltató az Üttv.-nek megfelelően az online jogi tanácsadást, jogi tájékoztatást is a legjobb tudása, az évek alatt megszerzett gyakorlati tapasztalatai és az adott témához kapcsolódóan elérhető bírói vagy hatósági gyakorlat alapján nyújtja.
Szolgáltató az Üttv.-nek megfelelően folyamatosan képzi magát, hogy a lehető legjobb ismereteknek legyen a birtokában. A képzésekről Szolgáltató honlapján itt érhető el részletes információ.

A szolgáltatás díja:
Szolgáltató mindenkor közzéteszi a fizetendő díjakat.
Az online jogi tanácsadásnak óradíja van, ami azt jelenti, hogy minden megkezdett óra után egy egész órányi díj fizetendő.
Az online jogi tájékoztatásnak fix díja van, tehát az az egyszeri összeg, amit Szolgáltató a honlapján a konkrét információs füzet díjaként megjelöl.
A szolgáltatás díja teljes díj, tehát Vevőnek nem kell külön sem Áfát, sem mást számolnia.

Budapest, 2021.06.21.


A jelen honlapra minden jog fenntartva © Szekeresné Dr. Zsák Krisztina