Adatkezelési tájékoztató

Szolgáltató (Szekeresné Dr. Zsák Krisztina egyéni ügyvéd, 1132 Bp., Visegrádi u. 18A., fs.13., a Budapesti Ügyvédi Kamara tagja, e-mail: info@zsakdr.hu, mobil: 36304259540) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) [továbbiakban: GDPR rendelet] alapján az alábbi tájékoztatót adja, amelyet magára nézve is kötelezően alkalmaz.
[a GDPR rendelet szövege itt érhető el: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679#d1e2128-1-1 ]

Szolgáltató az online jogi tanácsadással, tájékoztatással összefüggésben Vevővel való kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, adat- és információ egyeztetése, a szolgáltatás igénybevétele - nyújtása, a szolgáltatásra szóló szerződés létrehozására, tartalmának egyeztetésére, módosítására, teljesítésére, a számlázás, jogszabályi kötelességek teljesítése és Szolgáltató jogos érdeke céljából kezeli a Vevő személyes adatait.

Az adatkezelés jogalapja: 1) Szolgáltató és Vevő között létrejött szerződés teljesítése, 2) Szolgáltatónak a jogszabályi kötelezettsége teljesítése, 3) Szolgáltató jogos érdeke. [GDPR rendelet 6. cikk (1) bek. b), c) és f) pontjai]

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak (weblapok/honlapok) adatkezelését szabályozza:
- https://www.ugyvedaneten.hu
- https://www.csaladiugyek.hu
- https://www.uzletiugyek.hu
- https://www.drzsak.hu
- https://www.zsakdr.hu
- https://www.vitanelkul.hu

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:


Személyes adat                             Az adatkezelés célja                                                                          Őrzési idő
Vezeték- és keresztnév                  A kapcsolatfelvételhez, a szerződés teljesítéséhez,                    Legalább 8 év (Sztv. 169.§ egésze) a számviteli bizonylatokban
                                                 adat- és információ egyeztetéséhez és a szabályszerű                Kat. 12. § (3) bek. szerinti nyilvántartásban a kiállítás adóévét követő 5. naptári
                                                számla kiállításához szükséges.                                                év végéig
                                                Kat. 12. § (3) bek. szerinti nyilvántartás vezetéséhez.                  Vevő megkeresésének évét követő öt teljes naptári éven keresztül (jogos érdek)E-mail cím                                Kapcsolattartás, a szerződés létrehozása, tartalmának                  Vevő megkeresésének évét követő öt teljes naptári éven keresztül
                                              meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel
                                              kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint
                                              az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, adat- és
                                              információ egyeztetéséhez.


Telefonszám                           Másodlagos kapcsolattartás (e-mail cím elírása vagy nem                Vevő megkeresésének évét követő öt teljes naptári éven keresztül
                                            működő volta, vagy betelt postafiók esetén), a szerződés
                                            teljesítésével, a számlázással, vagy az adatokkal kapcsolatos
                                            kérdések hatékonyabb egyeztetése.

Számlázási név és cím           A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása,                Legalább 8 év
                                          tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel
                                          kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal
                                          kapcsolatos követelések érvényesítése.

Skype azonosító                   online jogi tanácsadás nyújtása                                                                  0

Bankszámlaszám                  az igénybe vett szolgáltatás díja megfizetésének ellenőrzése                  az igénybe vett szolgáltatás díja megfizetésének ellenőrzése
(csak közvetlen átutalás esetén)


A személyes adatok közül a számla kiállításához és fizetési teljesítésének ellenőrzéséhez szükséges adatokat a számlával együtt Szolgáltató megőrzi a számla kiállításától számított 8 adóéven keresztül [legalább 8 év: Sztv. 169. § egésze].
Szolgáltató a számla szabályszerű kiállításához szükséges személyes adatokon kívüli személyes adatokat a szerződés létrehozásával, módosításával, teljesítésével, esetleges megszüntetésével összefüggésben az általános polgári jogi elévülési időn át, azaz Vevő megkeresésének évét követő öt teljes naptári éven keresztül kezeli és őrzi.

Szolgáltató kisadózó, ezért az érintett Vevő szerződésének fizetési teljesítésével összefüggésben a Kat. 12. § (3) bek. rendelkezésének megfelelően Szolgáltató bevételi nyilvántartást vezet, amiben Szolgáltató legalább a fizetés sorszámát; a bizonylat sorszámát; a bevétel összegét és a bevétel megszerzésének időpontját köteles rögzíteni. Ezen felül Szolgáltató a nyilvántartás alapján történő visszakereshetőség érdekében, e célból a Vevő teljes nevét is rögzíti. Szolgáltató a nyilvántartást a Kat. 12. § (5) bek. előírásának megfelelően a kiállítás adóévét követő 5. naptári év végéig őrzi.

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

Vevőt az adatkezeléssel összefüggésben megilleti az előzetes tájékozódáshoz való jog, a személyes adataihoz és az azok kezelésével összefüggő információkhoz való hozzáférés, az adatok helyesbítése, módosítása, változásának átvezetése, az adatkezelés harmadik személyek felé történő törvényen alapuló korlátozása, továbbá a törvényes adatkezelési és őrzési idő elteltét [legalább 8 év: Sztv. 169. § egésze] követően az adatok törlését kérheti írásban.

Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre:
* OTP Mobil Kft. (Székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.; Cg. 01-09-174466; adószám: 24386106-2-42; Panaszkezelés: ugyfelszolgalat@simple.hu és az OTP Bank Nyrt.-vel való szerződése alapján adatvédelmi tisztviselője: Gázmár Zoárd OTP Bank Nyrt., e-mail: adatvedelem@otpbank.hu, címe: 1051 Budapest, Nádor u. 16.) - a SimplePay szolgáltatásokat nyújtja, a szolgáltatások igénybevételéhez kezeli az általa kért adatokat. A SimplePay szolgáltatással kapcsolatosan megadott adatokat Szolgáltató nem látja, ezek nem jutnak Szolgáltató birtokába, tehát ezeket az adatokat Szolgáltató nem is kezeli.
A Kft. adatkezelési szabályzata itt érhető el: https://simplepay.hu/wp-content/uploads/2021/01/OTPM_kereskedoi_kapcsolattartoi_adatkezeles_hun_20210114.pdf

* OTP eBIZ Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely:1138 Budapest, Szekszárdi utca 16-18. 4. em. 2. sz., Adatvédelmi felelős: Galba Gábor; Panaszkezelés: info@otpebiz.hu; Adatkezelési nyilvántartási számok:NAIH-110333/2016.) az elektronikus számlázó rendszert biztosítja.
A Kft. adatkezelési szabályzata itt érhető el: https://www.otpebiz.hu/altalanos-adatkezelesi-szabalyzat/

A fenti adatkezelő és adatfeldolgozó a Szolgáltatóval kötött szerződés alapján közreműködik a Szolgáltatónak leadott megrendelések, vele kötött szerződések teljesítéséhez szükséges fizetési szolgáltatása nyújtásával és a jogszabály szerinti számla kiállításához az e-számla rendszerével. Ennek során fenti adatkezelő és adatfeldolgozó az érintett személyes adatait (számlázási név, számlázási cím, illetve a SimplePay felületén bekért bankkártya adatok vagy egyéb adatok) kezeli.

Az érintettek személyes adataik kezelésével kapcsolatban a fent megadott elérhetőségeken kérhetnek írásban felvilágosítást, illetve nyújthatják be kérelmeiket, panaszaikat. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást is a fenti elérhetőségeken nyújthatják be az érintettek.
Szolgáltató felé az adatokkal kapcsolatban az info[kukac]zsakdr.hu e-mail címre írhat kérelmet az érintett. Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Szolgáltató a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Mivel az érintett elektronikus úton nyújtja be a kérelmet, ezért a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni. Ha Szolgáltató nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül, akkor tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, akkor Szolgáltató, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Amennyiben a személyes adatok kezelése nem jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározottak szerint történne és ez személyiségi jogi sérelmet okoz, akkor Vevő bírósághoz fordulhat.

Az érintett továbbá panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is (http://naih.hu/; 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; Telefon: +36-1-391-1400; Fax: +36-1-391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Szolgáltató az adatkezelés körében a mindenkor hatályos szabályok alapján és azoknak megfelelően jár el.

Szolgáltató fent megnevezett honlapjai cookiek-at használnak, az ezzel kapcsolatos tájékoztatás itt érhető el.

A jelen honlapra minden jog fenntartva © Szekeresné Dr. Zsák Krisztina

Built with Mobirise web page template